image image image

CHKŻ CHOJNICE - PORT

Zasady przyznawania miejsc w 2017 roku

Zasady przyznawania miejsc portowych w porcie w sezonie 2017
1. Miejsca w porcie na sezon 2017 przyznawane są na podstawie wniosków na piśmie, złożonych w sekretariacie Klubu do końca grudnia 2016 roku. 
2. Pierwszeństwo przydziału miejsc posiadają dotychczasowi najemcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • terminowo opłacają opłaty stanowiskowe, opłaty portowe i inne opłaty związane z funkcjonowaniem portu,
  • przestrzegają regulaminu portu oraz postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki wodniackiej i etyką żeglarską,
  • angażują się w sposób szczególny w rozwój szkolenia żeglarskiego dzieci i młodzieży.

3. Zasady przydzielania miejsc w porcie pozostają bez zmian. 
Umowy podpisywane będą w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2017 roku. Brak umowy oznaczać będzie automatycznie rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska.

Polecamy

BIP