Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Chojnickiego Klubu Żeglarskiego,
na podstawie decyzji z dnia 9 stycznia 2017 r.,
zwołuje na dzień 18 marca 2017 r. (sobota)

Walne Zebranie Sprawozdawcze Chojnickiego Klubu Żeglarskiego

Zebranie odbędzie się w świetlicy klubowej w Charzykowach o godz. 15.00 w pierwszym, lub o godz. 15.15 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

1. Zagajenie i wybór Prezydium Zebrania.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Protokolanta.
3. Sprawozdanie Komandora ChKŻ z działalności Klubu w 2016 roku.
4. Sprawozdanie finansowe.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusje nad sprawozdaniami.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za 2016 rok.
8. Przyjęcie informacji o planowanych przychodach i kosztach Klubu na 2017 rok.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania.
11. Zakończenie zebrania.

Obecność członków Klubu obowiązkowa !!