Szkółka żeglarska

Szukasz pomysłu na spędzenie aktywnie czasu wolnego swojego dziecka?
Chcesz, żeby poznało czym jest rywalizacja?

Zapraszamy do naszej szkółki regatowej, gdzie dzieci poznają podstawy żeglarstwa i nauczą się żeglować na łódkach klasy Optimist.

 

 

REGULAMIN SZKÓŁKI ŻEGLARSKIEJ CHKŻ CHOJNICE

 1. Podmiotem prowadzącym szkółkę jest Chojnicki Klub Żeglarski z siedzibą przy ul. Rybackiej 1,
  89-606 Charzykowy
 2. Nadzór organizacyjny i szkoleniowy nad szkółką sprawuje instruktor przydzielony do pracy ze szkółką.
 3. Szkółka funkcjonuje przez cały rok.
 4. Szkółka realizuje zajęcia zgodnie w wyznaczonych dniach (wtorki i czwartki) w godzinach popołudniowych tj. 16.00-19.00. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.
 5. Harmonogram zajęć może zostać zmieniony z uwagi na warunki atmosferyczne, o czym rodzice zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. W okresie jesienno-zimowym zajęcia odbywać się będą w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych, zajęć teoretycznych i odbywać się będą na Sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu.
 7. Przyjmowanie dzieci do szkółki przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rodzice zobowiązani są do złożenia u Kierownika Chojnickiego Klubu Żeglarskiego wszelkich wymaganych dokumentów tj. deklaracji członkowskiej, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, niniejszego regulaminu.
  W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń, o przyjęciu do szkółki decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Liczba dzieci/uczestników uczęszczających do szkółki nie przekraczać będzie 20 osób, jednak może być zwiększona według potrzeb środowiska lokalnego.
 9. Rodzice zobowiązani są uiszczać opłaty za szkółkę w wysokości 300 zł/m-c z góry do dnia
  15-tego każdego miesiąca (przelewem na konto Klubu BS Chojnice 45 8146 0003 0000 1010 2000 0001 lub w kasie Klubu).
 10. Opłata przeznaczana jest na realizację zadań Szkółki i nie podlega zwrotowi w przypadku czasowej nieobecności dziecka ani w przypadku wypisania w ciągu miesiąca kalendarzowego.
 11. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z zajęć przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę. Pisemne upoważnienie podpisane przez obojga rodziców należy dostarczyć do trenera grupy.
 12. Dziecko nieprawidłowo ubrane oraz nie posiadające ubrań na przebranie może zostać niedopuszczone do zajęć na wodzie.
 13. Dziecko przyprowadzane na zajęcia musi być zdrowe i nie posiadać żadnych objawów chorobowych.
 14. Kierownik Klubu wraz z Komandorem Klubu może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczestników szkółki w przypadku:
 • nie uiszczenia opłaty za szkółkę i braku informacji wyjaśniającej od rodziców,
 • z przyczyn stwierdzających, że dziecko nie nadaje się do życia w grupie rówieśniczej,
 • gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie życia lub zdrowia innych wychowanków szkółki lub trenerów,
 • braku współpracy pomiędzy personelem trenerskim a usługobiorcą w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji, szkoleniowym i wychowania dziecka,
 • w sytuacji nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminu ChKŻ lub podważania dobrego imienia Klubu ChKŻ Chojnice,
 • gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w szkółce.