Zarząd Chojnickiego Klubu Żeglarskiego ogłasza nabór kandydatów na stanowisko kierownika Klubu.

Wymiar czasu pracy: pełen etat (czas pracy nienormowany)

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.04.2023 r.

 

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie wyższe
 3. Co najmniej 3 letni staż pracy
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. Prawo jazdy min. kat. B

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność zarządzania pracownikami
 2. Bardzo dobre umiejętności organizacyjne
 3. Zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 4. Umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu i presji czasu.
 5. Znajomość statutu Klubu, Ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 6. Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy (wg wzoru) Zalacznik_nr_1-kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie
 2. CV
 3. Listy motywacyjny zawierający wizję funkcjonowania Klubu
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru) Zalacznik_nr_2-zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wg wzoru) Zalacznik_nr_3-informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_w_procesie_rekrutacji
 6. Oświadczenie o niekaralności

 

Oferty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie ChKŻ Chojnice (sekretariat) lub pocztą na adres: Chojnicki Klub Żeglarski, ul. Rybacka 1, 89-606 Charzykowy, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Chojnickiego Klubu Żeglarskiego” w terminie do dnia 17 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną do ChKŻ po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.

 

Procedura naboru:

I Etap: kwalifikacja formalna (Komisja Kwalifikacyjna)

II Etap: kwalifikacja merytoryczna – rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Organizator naboru zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się do dnia 28 lutego 2023 r.