• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze ChKŻ

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Chojnickiego Klubu Żeglarskiego,
na podstawie decyzji z dnia 4 stycznia 2016 r.,
zwołuje na dzień 3 kwietnia 2016 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze ChKŻ

Zebranie odbędzie się w świetlicy klubowej w Charzykowach
o godz. 1400 w pierwszym, lub o godz. 1415 w drugim terminie
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Zebrania
2. Powołanie Prezydium Zebrania – wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
3. Przyjęcie porządku oraz regulaminu Zebrania
4. Wybór Komisji:
a. Komisji Mandatowo-Wyborczej
b. Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdania z działalności:
a. Zarządu Klubu
b. Finansowej Klubu za 2015 rok
c. Komisji Rewizyjnej
d. Komisji Mandatowo-Wyborczej
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu
8. Zgłoszenie kandydatów do władz Klubu:
a. Kandydatury Komisji Mandatowo-Wyborczej
b. Kandydatury z sali
9. Wybór Komisji Skrutacyjnej
10. Wybory
11. Wolne głosy i wnioski
12. Podjęcie uchwał i wniosków
13. Zakończenie Zebrania

Obecność członków Klubu obowiązkowa !!