Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Chojnickiego Klubu Żeglarskiego na podstawie decyzji z dnia 09 września 2011 roku zwołuje na dzień 25 marca 2012 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ChKŻ

Zebranie odbędzie się w świetlicy klubowej w Charzykowach o godz. 14.00 w pierwszym, lub o godz. 14.15 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Zebrania
2. Powołanie Prezydium Zebrania – wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
3. Przyjęcie porządku oraz regulaminu Zebrania
4. Wybór Komisji:
a. Komisji Mandatowej
b. Komisji Matki
c. Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdania z działalności:
a. Zarządu Klubu
b. Finansowej Klubu za 2011 rok
c. Komisji Rewizyjnej
d. Komisji Mandatowej
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu
8. Zgłoszenie kandydatów do władz Klubu:
a. Kandydatury Komisji Matki
b. Kandydatury z sali
9. Wybór Komisji Skrutacyjnej
10. Wybory
11. Wolne głosy i wnioski
12. Podjęcie uchwał i wniosków
13. Zakończenie Zebrania

Obecność członków Klubu obowiązkowa