Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, na podstawie decyzji z dnia 6 czerwca 2022 r., zwołuje na dzień 25 września 2022 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze ChKŻ

 

Zebranie odbędzie się w świetlicy klubowej w Charzykowach o godz. 1400 w pierwszym, lub o godz. 1415 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Zebrania
 2. Powołanie Prezydium Zebrania – wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
 3. Przyjęcie porządku oraz regulaminu Zebrania
 4. Wybór Komisji:
  1. Komisji Mandatowo-Wyborczej
  2. Komisji Uchwał i Wniosków
 1. Sprawozdania z działalności:
  1. Zarządu Klubu
  2. Finansowej Klubu za 2021 rok
  3. Komisji Rewizyjnej
  4. Komisji Mandatowo-Wyborczej
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami
 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu
 3. Zgłoszenie kandydatów do władz Klubu:
  1. Kandydatury Komisji Mandatowo-Wyborczej
  2. Kandydatury z sali
 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 2. Wybory
 3. Wolne głosy i wnioski
 4. Podjęcie uchwał i wniosków
 5. Zakończenie Zebrania

Obecność członków Klubu obowiązkowa !!

Za Zarząd