Zarząd Chojnickiego Klubu Żeglarskiego,
na podstawie decyzji z dnia 08 lutego 2013 roku
zwołuje na dzień 07 kwietnia 2013 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze ChKŻ

Zebranie odbędzie się w świetlicy klubowej w Charzykowach o godz. 14.00 w pierwszym, lub o godz. 14.15 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

1. Zagajenie i wybór Prezydium Zebrania.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Protokolanta.
3. Sprawozdanie Komandora ChKŻ z działalności Klubu w 2012 roku.
4. Sprawozdanie finansowe.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusje nad sprawozdaniami.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za 2012 rok.
8. Przyjęcie preliminarza na 2013 rok.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania.
11. Zakończenie zebrania.

Obecność członków Klubu obowiązkowa

Za Zarząd
Komandor ChKŻ Chojnice
Krzysztof Pestka