• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Walne Zebranie Sprawozdawcze ChKŻ Chojnice

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Chojnickiego Klubu Żeglarskiego,
na podstawie decyzji z dnia 04.02.2019 r. zwołuje na dzień 7 kwietnia 2019 r. (niedziela)

Walne Zebranie Sprawozdawcze Chojnickiego Klubu Żeglarskiego

Zebranie odbędzie się w świetlicy klubowej w Charzykowach o godz. 14.00 w pierwszym, lub o godz. 14.15 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

1. Zagajenie i wybór Prezydium Zebrania.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Protokolanta.
3. Prezentacja sprawozdania z działalności Klubu w 2018 roku.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Dyskusje nad sprawozdaniami.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za 2018 rok.
7. Przyjęcie informacji o planowanych przychodach i kosztach Klubu na 2019 rok.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania.
10. Zakończenie zebrania.

Obecność członków Klubu obowiązkowa !!